Faaliyetlerimiz

 

Merkezin faaliyet alanları

 Merkez aşağıdaki amaçlar ve alanlarda faaliyet gösterir;

a) Üniversite ve bölgede çevre-canlı ilişkilerini etkileyen çevre sorunları ve bu sorunların çözüm yolları alanlarında çok disiplinli, bilimsel ve/veya farkındalık yaratmaya dönük araştırma ve çalışmalar yapmak, bilimsel bulgu ve önerileri makamlara ve kamuoyuna aktarmak,

b) Trakya Bölgesinin biyolojik zenginliklerinin ve doğal dengenin korunması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmek, Üniversite ve çevre ile ilgili kurumlar tarafından bu alanda yapılan akademik faaliyetleri ve projeleri desteklemek,

c) Yaşam kaynağı olan doğal varlıkların kullanımında ekolojik sürdürülebilirlik boyutlarını ortaya koymak suretiyle bölgenin ekonomik kalkınmasına, bölge halkının ve öğrencilerin yaşam kalitesinin artırılmasına hizmet etmek,

ç) Üniversitenin yerleştiği Edirne ve Trakya Bölgesindeki diğer yerleşmelerin park, tabiat anıtı, peyzaj değerleri, yaban hayatı ve sokak hayvanlarına dair sorunlara dikkat çekecek projeler üretmek,

d) Doğada ve doğal ortamlarda yapılacak eğitim projeleriyle genç nesillerin doğaya ilgisini artırmak ve bilimsel alanda yürütülen ‘’sürdürülebilir çevre’’ ile ilgili gelişmeleri takip etmesini sağlamak,

e) Doğa ve çevre alanında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalara akademik düzeyde destek sağlayacak ve ilgili projeleri destekleyecek işbirliği imkânları oluşturmak,

f) Üniversitede verilmekte olan çevre ile doğrudan ilişkili; kentleşme, mimarlık, kalkınma, planlama, endüstriyel tasarım, mühendislik bilimleri vb. tüm derslerin sürdürülebilir çevre yönetimi ile uyumlu şekilde, akademik çerçevede verilmesine destek olacak kültürel odaklar ve ortamlar oluşturmak,

g) Üniversite öğrencilerinin, kampüs içerisindeki yaşam kalitesinin ve başarısının temiz ve yeşil bir çevreyle birebir ilişkili olduğu gerçeğine dayanarak, kampüs alanlarında üniversite idaresine ‘’yeşil çevre oluşturma ve koruma’’ ile ilgili düşen görevlerin yapılmasına destek olmak. Öğrencilerin ancak ‘’sağlıklı çevre’’de yaşamlarını sürdürebildiklerine dair farkındalıklarını artırırken, enerji tasarrufu, plastik kullanımının azaltılması, sıfır atık, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği vb. konularında sorumlu davranışlar ve alışkanlıklar geliştirmelerine destek olmak.

ğ) Merkez kadrosundaki ve Üniversite bünyesindeki farklı disiplinlerden araştırmacı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelen bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

h) Çevre sorunlarını çözmeye yönelik bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli araştırma, laboratuvar incelemeleri, deney ve alan araştırması gibi çalışmaları yapmak veya bu amaçla ilgili diğer kuruluşlarla işbirlikleri yürütmek ve bu çalışmalar için gerekli finansal kaynakların ulusal ve uluslararası ortamdan sağlanmasına ilişkin projeler geliştirmek,

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek, toplumun her kesimine çevre ve doğa bilimleri alanında gerekli katkıyı sağlamak üzere farklı standart eğitim programları geliştirmek, doğada ve doğal ortamlarda yapılacak doğa eğitimi ve bilim okulu vb. projeler üretmek ve uygulamak,

i) Merkezin faaliyet alanına giren ulusal ve uluslararası benzer kurumlarla işbirliği yaparak bu konuda Trakya Bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda etkin çalışma platformları oluşturmak, alanında faaliyet gösteren akademik çevreye ve uygulayıcılara bilgi desteği ve bilimsel lojistik sağlamak, söz konusu kurumların Üniversite ile yapacağı işbirliğini teşvik etmeye yönelik olarak organizasyonlar tertip etmek,

j) Çevre sorunları ve/veya çevrenin kötü kullanımı ile ilgili sorunların çözümü için yasal ve idari önlemlerin alınması amacıyla bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,

k) Bölgede ve Türkiye’de doğal varlıklarının ortaya çıkarılmasına yönelik bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak,

l) Amaç ve görevleri ile ilgili farklı hedef kitlelerine yönelik yayınlar yapmak.

Bu içerik 02.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 890 kez okundu.